تعرفه‌های جدید برق در بخش خانگی+جدول - جغرافیا توسعه پایدار زندگی بهتر

جغرافیا توسعه پایدار زندگی بهتر

کاری از دانشجویان ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین

تعرفه‌های جدید برق در بخش خانگی+جدول


 تعرفه‌های جدید برق در بخش خانگی+جدول 

تعرفه‌های جدید برق در بخش خانگی+جدول

در مناطق گرمسیر مانند کازرون ، در صورت‌حساب‌هایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم می‌باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه می‌شود.

محل قرارگیری خبرهای فوری
فزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های برق بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه‌ای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ نهم اسفند ماه برای اجرا از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. پس از آن، تعرفه‌های جدید مصرف برق خانگی با ابلاغ وزیر نیرو در تاریخ ۲۷ اسفندماه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، ازاین‌رو تعرفه‌های جدید برق خانگی در سال ۹۴ بدین شرح است:

تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٤٠٩ ٠ تا ١٠٠
٤٧٧ مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
١٠٢٣ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٨٤١ مازاد بر ٣٠٠ تا ٤٠٠
٢١١٤ مازاد بر ٤٠٠ تا ٥٠٠
٢٦٦٠ مازاد بر ٥٠٠ تا ٦٠٠
٢٩٣٣ مازاد بر ٦٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۱

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
١٣٦ ٠ تا ١٠٠
١٥١ مازاد بر ١٠٠ تا ۲٠٠
١٦٤ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
٦٨٢ مازاد بر ٣٠٠ تا ٣٥٠
١٢٢٨ مازاد بر ٣٥٠ تا ٤٥٠
١٥٦٩ مازاد بر ٤٥٠ تا ٦٠٠
١٨٤١ مازاد بر ٦٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۲

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٠٠ ٠ تا ١٠٠
٦٨٢ مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
١١٥٩ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٤٣٢ مازاد بر ٣٠٠ تا ٣٥٠
١٧٠٥ مازاد بر ٣٥٠ تا ٤٥٠
١٨٤١ مازاد بر ٤٥٠ تا ٦٠٠
١٩٧٨ مازاد بر ٦٠٠

 تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۳

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٤١ ٠ تا ١٠٠
٨٨٧ مازاد بر ١٠٠ تا ١٥٠
١٥٦٩ مازاد بر ١٥٠ تا ٢٠٠
١٧٠٥ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٥٠
١٨٤١ مازاد بر ٣٥٠ تا ٤٥٠
١٩٧٨ مازاد بر ٤٥٠ تا ٦٠٠
٢١١٤ مازاد بر ٦٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۴

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٢٨ ٠ تا ١٠٠
٣٨٣ مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
٦٨٢ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٠٩١ مازاد بر ٣٠٠ تا ٤٠٠
١٥٦٩ مازاد بر ٤٠٠ تا ٥٠٠
٢٠٤٦ مازاد بر ٥٠٠ تا ٦٠٠
٢٤٥٥ مازاد بر ٦٠٠

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه‌پرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ١٧٧٣ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ١٥٠٠ ریال می‌باشد.

* شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی

١-١ – به‌منظور تشویق مشترکین برای جابه‌جایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه‌پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری چندزمانه می‌باشند به‌شکل زیر محاسبه می‌شود:

کل مصرف اوج بار در دوره × ٤٠٩ ریال

= اضافه پرداختی مصارف اوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری سه‌زمانه می‌باشند)

کل مصرف کم‌باری در دوره × ٢٠٥ ریال

= تخفیف مصارف غیراوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند)

کل مصرف غیراوج بار در دوره ×  ٨٢ ریال

 

تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر١ با ضریب یک‌سوم و مناطق گرمسیر٢ و ٣ و ٤ با ضریب دوسوم محاسبه می‌شود.

 

١-٢ – بهای برق مشترکین جانباز ٢٥ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به‌ترتیب با کسر٨٠ و ١٠٠ کیلووات‌ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می‌گردد.

١-٣ – به‌تشخیص هیئت مدیره شرکت می‌توان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند کدخانوار به‌شرح زیر درنظر گرفت:

تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی = کدخانوار (حداکثر برابر ٥)

کد خانوار / مصرف ماهانه قرائت‌شده

= متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورت‌حساب برای هریک از خانوارها

١-٤ – بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی براساس جدول تعرفه‌های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت می‌گردد. مصرف هرمشترک به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

تعداد مشترک / کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی = متوسط مصرف هر مشترک

تبصره ١: به‌منظور تأمین هزینه‌های اداری برق روستا، شرکت به‌ازای هر مشترک مبلغ ٢٢٠٠ ریال از مبلغ صورت‌حساب کسر می‌نماید.

تبصره ٢: شورای اسلامی روستا (نگه‌دارنده شبکه برق) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفه‌های مربوطه (١و٢و٣و٤و٥) محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.

١-٥ – دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر١،٢،٣و٤ طبق جدول زیر تعیین می‌شود:

دوره زمانی مدت (ماه) محدوده تحت پوشش منطقه
اول فروردین تا پایان آذر ٩ کلیه شهرهای استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستانهای چابهار و کنارک و شهرستان دهلران گرمسیر (١)
شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان ٧

شهرستانهای دوگنبدان و لیکک

اول فروردین تا پایان مهر ٧

شهرستان‌های لامرد و مهر، جیرفت، کهنوج، قلعهگنج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب

اول اردیبهشت تا پایان مهر ٦

شهرستان‌های مهران، دره‌شهر و آبدانان و شهرستان نیک‌شهر

اول خرداد تا پایان مهر ٥

شهرستان لارستان، خنج و گراش

اول خرداد تا پایان مرداد ٣

شهرستان‌های ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند

مرداد و شهریور ٢

شهرستان‌های کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زرین‌دشت

اول اردیبهشت تا پایان مهر ٦

شهرستان‌های دهدشت، چرام و لنده و شهرستان‌های ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم و فهرج

گرمسیر (٢)
اول خرداد تا پایان شهریور ٤

شهرستان زابل

اردیبهشت، شهریور و مهر ٣

شهرستان‌های ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند

خرداد و تیر ٢

شهرستان کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زریندشت

اردیبهشت ١

شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش

اول اردیبهشت تا پایان مهر ٦

شهرستان‌های گیلان‌غرب، سرپلذهاب، قصرشیرین و نفت‌شهر و دهستان‌های سرقلعه وجگیران

گرمسیر (٣)
اول خرداد تا پایان شهریور ٤

استان قم

اول خرداد تا ١٥ شهریور ٣.٥

شهرستان‌های گنبد، کلاله، مینودشت و آق‌قلا

اول خرداد تا پایان مرداد ٣

شهرستان طبس

اول تیر تا پایان شهریور ٣

شهرستان پل‌دختر

اردیبهشت و مهر ٢

شهرستان زابل

اول خرداد تا پایان شهریور ٤

شهرستان‌های ممسنی (نورآباد)، رستم

گرمسیر (٤)
اول خرداد تا ١٥ شهریور ٣.٥

کلیه شهرستان‌های استان گلستان به‌استثنای شهرستان‌های گنبد، کلاله، مینودشت و آق‌قلا

اول تیر تا پایان شهریور ٣

شهرستان‌های جعفرآباد، پارس‌آباد، اصلاندوز، بیله‌سوار و ازگله

اول خرداد تا پایان مرداد ٣

شهرستان بافق

١٥ خرداد تا ١٥ شهریور ٣

کلیه شهرهای استان گیلان به‌استثنای ماسوله، دیلمانو جیرنده

کلیه شهرهای استان مازندران به‌استثنای بلده، رینه،کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن‌آباد،کلاردشت و آلاشت

اول تیر تا پایان مرداد ٢

شهرستان‌های گرمسار، کاشان، آران و بیدگل، خور و بیابانک و ساوه و زرندیه و یزد و اشکذر و میبد و اردکان

اردیبهشت و شهریور ٢

شهرستان طبس

در مناطق گرمسیر، در صورت‌حساب‌هایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم می‌باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه می‌شود.

منطقه گرمسیر ضریب ایام گرم ضریب ایام غیرگرم
منطقه گرمسیر یک ٤ ١
منطقه گرمسیر دو ٣ ١
منطقه گرمسیر سه ٢ ١
منطقه گرمسیر چهار ١.٣ ١

نظرات (0)
نظرات شما
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل : (پنهان می ماند)
وب/وبلاگ :